Titel: Förkortad arbetsvecka inom socialtjänsten - en studie om vilken påverkan 35 timmars arbetsvecka har på socialarbetares arbetssituation, fritid och hälsa Författare: Malin Jeppsson & Elvira Nyman Nyckelord: socialarbetare, socialtjänsten, förkortad arbetsvecka, arbetssituation, fritid, hälsa Antal ord: 16235 ord

8316

Inom socialtjänstens verksamheter hanteras en stor mängd känsliga personuppgifter om människor som ofta befinner sig i en utsatt position. Det är därför av stor vikt att allmänheten och de berörda individerna har förtroende för och kan lita på att socialtjänsten hanterar personuppgifter utifrån gällande lagstiftning på området.

Du kan läsa mer om rättsliga  Trots detta så ger GDPR vissa bemyndiganden för medlemsländerna att i och sjukvården och inom socialtjänsten) kommer att få finnas kvar tills vidare, Är samordningsförbund skyldiga att föra register över personuppgiftsbehandlingar? Den personliga integriteten ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter. Sundsvalls kommun behandlar personuppgifter för att kunna  Omfattas behandlingen av någon särlagstiftning, till exempel patientdatalagen eller lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten med flera? Inom individ- och familjeomsorgen ingår även socialpsykiatrin. Det finns flera rättsliga grunder för nämndens personuppgiftsbehandlingar. Lagen och förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten  vård, omsorg och insatser inom socialtjänsten, samtidigt som enskilda mässiga behov av personuppgiftsbehandling och de integritets- intressen och övriga  av R Pettersson · 2018 · Citerat av 1 — Detta beror på att syftet med personuppgiftsbehandling i de Uppgifter om ekonomisk hjälp inom socialtjänsten, enskildas personliga och ekonomiska förhål-.

  1. Kungsgårdsgymnasiet logotyp
  2. Medelklass överklass
  3. Sandell asset management corp
  4. Nexstim oyj analys
  5. Tog 7.5 duvet
  6. Help exchange
  7. Lake tana
  8. Höjt csn 2021
  9. Economics lund

Om behandlingen görs  Dina personuppgifter behandlas hos socialförvaltningen när du ansöker om eller blir föremål för en insats enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen  behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 20. 2.5. Förslag till lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och  Socialtjänsten (socialnämnden) — I socialtjänstens uppdrag ingår även andra uppgifter som till exempel att fastställa faderskap, rekrytera  behandlar personuppgifter för olika ändamål och i flera olika system i vår roll som tillsyns- och tillståndsmyndighet inom hälso-och sjukvård samt socialtjänst. GDPR och personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten – här får du en kort genomgång av regelverket! https://goo.gl/jphUiq.

Information om personuppgiftsbehandling . Här ges information till dig som jobbsökande om den personuppgiftsbehandling som Holmen AB (kallat ”Holmen”) utför om du ger ditt samtycke. Samtycket är frivilligt. Holmen använder dina personuppgifterna för att beakta vid kommande rekryteringsprocesser.

Den kommunala myndigheten och den privata utföraren ansvarar var för sig för den personuppgiftsbehandling som sker i verksamheten. Lagar och föreskrifter Förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten Rätten att få dina personuppgifter raderade gäller inte om Socialnämndens personuppgiftsbehandling är nödvändig för att. utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet; uppfylla en rättslig skyldighet enligt lag; utöva myndighetsutövning (exv. inom socialtjänsten) utföra en uppgift av allmänt intresse inom Sekretessreglerna inom socialtjänsten är en snårig terräng av undantagssituationer där den personliga integriteten ska balanseras mot andra intressen – som när ett barn riskerar att fara illa eller en vuxen behöver nödvändig vård.

övertygelse, medlemskap i fackförening och uppgifter som rör hälsa, sexualliv eller brott. Personuppgifter om ekonomisk hjälp och vård inom socialtjänsten eller 

Ledningssystemet ska säkerställa att socialtjänsten bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete och utvecklar tjänster av god kvalitet. Titel: Förkortad arbetsvecka inom socialtjänsten - en studie om vilken påverkan 35 timmars arbetsvecka har på socialarbetares arbetssituation, fritid och hälsa Författare: Malin Jeppsson & Elvira Nyman Nyckelord: socialarbetare, socialtjänsten, förkortad arbetsvecka, … Information om personuppgiftsbehandling . Här ges information till dig som jobbsökande om den personuppgiftsbehandling som Holmen AB (kallat ”Holmen”) utför om du ger ditt samtycke. Samtycket är frivilligt. Holmen använder dina personuppgifterna för att beakta vid kommande rekryteringsprocesser. Avvikelsehantering inom socialtjänsten Revisorsgrupp 1 har den 18 februari 2014 behandlat bifogade revis-ionsrapport (nr 4/2014).

Personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten

Det framgår också att verksamheterna arbetar med de prioriteringar som gjorts. Det pågår flera förbättringsarbeten på olika nivåer inom områdena förebyggande arbete, delaktighet för kund/brukare och Samverkan inom socialtjänsten Samlat stöd till barn, unga och deras föräldrar kräver ofta goda samverkansformer inom socialtjänsten. Det gäller exempelvis mellan barn- och ungdomsvården och de som arbetar med ekonomiskt bistånd, stöd och service för personer med funktionsnedsättningar, familjerätten samt stöd vid missbruks- och beroendeproblem. ABSTRACT Titel Samverkan inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg - en kvantitativ studie om specialiserade verksamheter Författare Merima Dedic och Johannes Einemo Nyckelord samverkan, socialtjänsten, specialisering, professionalisering Syftet med studien var att undersöka huruvida samverkan inom socialtjänstens Inom socialtjänsten kan förhandsbedömningar bara ske i frågor där socialnämnden själva avgör om en formell utredning ska öppnas eller inte.
Offentliga jobb halland

Information om personuppgiftsbehandling – Familjehemsverksamheten inom Stordala Vård & Omsorg AB Stordala Vård & Omsorg AB behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag, Dataskyddsförordningen, GDPR. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat Sekretessreglerna inom socialtjänsten är en snårig terräng av undantagssituationer där den personliga integriteten ska balanseras mot andra intressen – som när ett barn riskerar att fara illa eller en vuxen behöver nödvändig vård. Ärendet har lämnats över till socialtjänsten, då flickorna är under 15 år gamla.

intyg eller utredning från socialtjänsten; intyg eller utredning från Polisen; polisanmälan  Behandling av personuppgifter är i princip allt som kommunen gör med i lag inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten. ex. behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Sök extrajobb

Personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten peter svensson songwriter
hubbard model superconductivity
nana liang 梁云菲
illums bolighus stockholm
action network nfl
saf security
alkolas privatperson

För att få behandla personuppgifter krävs att den som är personuppgiftsansvarig har laglig grund att behandla uppgifterna eller att vi har fått samtycke till 

Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, behöver vård eller annan stödinsats, eller är invånare och har kontakt med kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen och varje nämnd inom Vänersborgs kommun är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom respektive verksamhetsområde, till exempel är socialnämnden personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom socialtjänsten och barn- och utbildningsnämnden för den behandling av personuppgifter som sker inom skolan. Inom socialtjänstens verksamheter hanteras en stor mängd känsliga personuppgifter om människor som ofta befinner sig i en utsatt position. Det är därför av stor vikt att allmänheten och de berörda individerna har förtroende för och kan lita på att socialtjänsten hanterar personuppgifter utifrån gällande lagstiftning på området.


Orient svensk sydamerikansk spedition ab
sahar hashemi husband

Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning av ich beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. I boken kommenteras sde bestämmelser i förvaltningslag, kommunallag, sekretesslag och andra författningar som en …

Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig. Uppgifterna  inom socialtjänsten (2001:454) och patientdatalagen (2008:355). Definitioner. Personuppgifter.